Informacja prawna

Zastrzeżenie praw autorskich

Wszelkie prawa autorskie do Konfiguratora przysługują KONGSKILDE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie (KRS 0000070583), a w szczególności ochronie prawa autorskiego i praw pokrewnych podlegają: teksty, zdjęcia, rysunki, plany, pliki wideo, pliki dźwiękowe i ich wzajemny układ. Zabroniony jest użytek tych obiektów w celach komercyjnych.

Charakter prawny informacji Konfiguratora

Wszystkie informacje w Konfiguratorze są tylko i wyłącznie poglądowe i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, rękojmi lub gwarancji.

Zmiany konstrukcyjne

W związku z rozwojem produktów wszelkie rozwiązania techniczne przedstawione w Konfiguratorze mogą w toku planowania, produkcji, montażu i dystrybucji ulec zmianie. KONGSKILDE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w produkowanych maszynach, częściach i wyposażeniu. Wprowadzenie zmian wszelkiego rodzaju w stosunku do informacji i danych zawartych w Konfiguratorze nie może skutkować powstaniem jakichkolwiek roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi. KONGSKILDE POLSKA nie gwarantuje stałości rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i wymiarów.